گالری پروژه ها

پروژه های کار شده با سنگ کرم رویال شهرکرد

 

سنگ کرم رویال شهرکرد کار شده در نمای ساختمان شهرک فناوری
پروژه دادگستری تهران ، سنگ کار شده :سنگ کرم رویال شهرکرد